Artikel 1

Ieder lid van de AZHB ontvangt jaarlijks, na betaling van de contributie, een AZHB-visvergunning (tevens Bewijs van Lidmaatschap).

Artikel 2

De AZHB-visvergunning is strikt persoonlijk en mag derhalve niet aan anderen worden uitgeleend of overgedragen. Bij controle moet de houder tevens een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen.

Artikel 3

De leden hebben het recht, mits voorzien van de bij de wet vereiste documenten en met inachtneming van de wettelijke bepalingen inzake gesloten tijden voor aas- en vissoorten en onder de voorwaarden in deze AZHB-Visserijregels, om in AZHB-viswater te vissen met:

 1. ten hoogste twee hengels, onder direct handbereik, voorzien van een natuurlijke aassoort of nabootsing daarvan, met uitzondering van (delen van) dode vis;
 2. één hengel voorzien van andere aassoorten dan benoemd onder a) waaronder kunstaas (pluggen, spinners, jerkbaits, softbaits, lepels en bladpilkers, swimbaits, streamers) of (delen van) dode vis, al dan niet in combinatie met een hengel als genoemd onder a) onder direct handbereik;
 3. per viswater kunnen bijzondere bepalingen gelden, zoals gepubliceerd bij dat viswater op de website van AZHB.

N.B. 1 – Het Bestuur van de AZHB heeft de uitgifte van peurvergunningen per 1 januari 2014 gestaakt aangezien de aal met uitsterven wordt bedreigd. De vergunninghouder is tevens verplicht alle gevangen aal terstond terug te zetten.

 N.B. 2 – Het vissen met een hengel, beaasd met slachtproducten, worm, dode visstukjes, dan wel met kunstaas in zijn verscheidene vormen en benamingen, m.u.v. kunstvliegen met een afmeting kleiner dan 2,5 cm, is krachtens de wettelijke bepalingen toegestaan in de periode van 1 juni tot 31 maart daaraanvolgend.

 N.B. 3 – Het vissen met de vliegvishengel  met kunstvliegen en streamers is in alle AZHB-wateren toegestaan, met uitzondering van de Spoorput te Zevenhuizen.

 

N.B. 4- Het vissen met andere vistuigen dan hierboven genoemd is slechts toegestaan in bijzondere gevallen met schriftelijke ontheffing van het bestuur.

 

Artikel 4

Op verzoek van een lid kan aan een introducé een dagvergunning of schriftelijke toestemming worden verleend  om volgens het bepaalde in het Huishoudelijk Reglement, in zijn/haar gezelschap in AZHB-viswater te vissen. De vergunning of schriftelijke toestemming moet worden aangevraagd via de website van de AZHB.

Artikel 5

De aanvrager van de toestemming is persoonlijk verantwoordelijk voor handelingen en gedragingen van hen, aan wie de toestemming als bedoeld Artikel 4 is verstrekt en is bovendien met die persoon of personen aansprakelijk voor schade die zij aan derden berokkenen.


Artikel 6

Het recht van controle aan het viswater van de AZHB  wordt uitgeoefend door:

 1. de ambtenaren die daartoe krachtens de wet bevoegd zijn;
 2. de bestuursleden;
 3. de door het bestuur aangewezen controleurs, die in het bezit zijn van een controlekaart met pasfoto, die vóór controle moet worden getoond.

Iedere verhuurder van aan AZHB verhuurd viswater heeft het recht op inzage van de AZHB-visvergunning of de schriftelijke toestemming van AZHB.

Daarmee kan worden vastgesteld dat geen onbevoegden de gronden betreden waar de verhuurder aan AZHB looprechten heeft verleend,  dan wel wateren bevissen waarvan de verhuurder visrechten aan AZHB heeft verhuurd.


Artikel 7

 1. Catch & Release: met ingang van 27 mei 2023 dient alle gevangen vis na het onthaken in hetzelfde water te worden teruggezet.
  Uitzonderingen hierop zijn:

  1. Gevangen vis tijdens door AZHB georganiseerde c.q. door AZHB goedgekeurde wedstrijden
  2. Vis die als aasvis wordt meegenomen.
   Gevangen vis die bestemd is als aasvis dient een maximale lengte van 20 cm. te hebben. Het meebrengen van nog levende aasvissen is niet toegestaan voor de wateren die in de AZHB – Lijst van Viswater zijn opgenomen.
 2. Verbod op gebruik van leefnetten: met ingang van 27 mei 2023 geldt een verbod op het gebruik van leefnetten, behoudens tijdens door AZHB georganiseerde c.q. door AZHB goedgekeurde wedstrijden
 3. Gedurende door AZHB georganiseerde c.q. door AZHB goedgekeurde wedstrijden mag gebruik worden gemaakt van een leefnet. Na afloop van de wedstrijd dient de gevangen vis in hetzelfde water te worden teruggezet

Artikel 8

Het is verboden:

 1. Gevangen vis in bezit te hebben, met uitzondering van aasvis (zie artikel 7), op welke wijze dan ook, deze te vervoeren, in bewaring te geven, te verkopen of aan derden te schenken.

Gevangen vis  dient onmiddellijk in hetzelfde water te worden teruggezet. Wordt er geconstateerd dat een lid vis bij zich heeft, dan wordt geacht dat hij deze in AZHB-water heeft gevangen.

 1. Vis uit te zetten die is gevangen in ander water of elders is aangekocht.
 2. Te vissen met de vliegvishengel in de Karperput te Zevenhuizen.
 3. Te vissen met gekleurde maden, of deze als lokvoer te gebruiken.
 4. Particuliere terreinen en oevers zonder toestemming van de eigenaar te betreden, ook al heeft men recht om in het aanliggende water te vissen.
 5. Huisdieren mee te nemen bij loslopend vee. Men dient de hekken op landerijen steeds te sluiten en rekening te houden met loslopend vee.
 6. Kampvuur te maken of te barbecueën.
 7. In recreatie- en natuurgebieden de bepalingen en voorschriften die daar gelden te overtreden.
 8. Kinderen of volwassenen zonder schriftelijke toestemming naar het AZHB water mee te nemen anders dan ter begeleiding van hen, die zich moeilijk kunnen verplaatsen.
 9. Hekken die men geopend heeft, open te laten staan, daar dit vooral waar het spoorhekken betreft, ernstig gevaar oplevert.
 10. Door hooi- en teelland te lopen, zolang het gras of gewas nog niet geoogst is.
 11. Vee op te jagen, behalve wanneer dit om bepaalde redenen noodzakelijk is.
 12. Prikkeldraad en andere afsluitingen, bomen en struikgewas etc. als begrenzing gebezigd, te verplaatsen, te vernielen of te beschadigen.
 13. Tenten en schermen op te zetten op terreinen waarvan het viswater door de AZHB is gehuurd, tenzij met toestemming van betrokken verhuurder. Een visparaplu is daar wel toegestaan.
  Overdag of ’s nachts, op locaties waar dat bij AZHB-water is toegestaan, een schuilmiddel te gebruiken dat groter is dan (l x b x h) 3.20 mtr. x 3.10 mtr x 1.80 mtr.
  Het schuilmiddel is slechts toegestaan in neutrale, groene, bruine of camouflage kleur.
 14. In AZHB-water roeiboten of andere vaartuigen te stationeren, tenzij met schriftelijke toestemming van het bestuur.
 15. ’s-Nachts te vissen in AZHB-viswateren bij en om boerenerven: men mag zich niet ophouden in het gehuurde van zonsondergang tot zonsopgang, tenzij met toestemming van de betrokken verhuurder.

Voor andere AZHB-wateren geldt dat nachtvissen uitsluitend is toegestaan langs de onderstaande wateren:

 • Enkele Wiericke
 • Dubbele Wiericke
 • Goudse Vliet
 • Koolwijkse Vliet
 • De Vliet (Rijn-Schiekanaal)
 • De Gouwe
 1. Zich op de spoorbaan te bevinden.


Overtredingen van het bepaalde in dit artikel worden als ernstige feiten beschouwd en kunnen leiden tot schorsing en/of verwijdering uit de AZHB.

 

Artikel 9

De leden zijn verplicht, na legitimatie van degene die de controle uitoefent, op eerste aanvraag hun AZHB-visvergunning ter inzage af te geven en de vangst te laten zien. Bovendien zijn zij gehouden, voor zover dit in hun vermogen ligt, de controlerende persoon bij te staan wanneer deze in het belang van de wet of van de AZHB een beroep doet op hun medewerking.

 

Artikel 10

Heeft een AZHB-controleur een ernstige overtreding geconstateerd, dan kan de controleur besluiten de overtreder en de aard van de overtreding aan het bestuur van AZHB door te geven.
Dit kan (achteraf) via het Meldingsformulier op de website www.azhb.nl/melding/, of per e-mail aan voorzitter@azhb.nl.
Het bestuur van AZHB besluit daarna of er een sanctie wordt getroffen tegen dit AZHB-lid en zal dit terugkoppelen naar zowel de controleur, als het AZHB-lid.

 

Artikel 11

Gerapporteerde overtredingen van één of meer bepalingen van de AZHB-Visserijregels worden door het bestuur van AZHB overeenkomstig Artikel 15 van het Huishoudelijk Reglement behandeld.

De volgende sancties kunnen worden opgelegd:

 1. het geven van een mondelinge of schriftelijke waarschuwing;
 2. beëindiging van het lidmaatschap.

Deze versie van de AZHB-Visserijregels  is, na goedkeuring door de Algemene Vergadering van 8 april 2023, met ingang van 26 april 2023 in werking getreden.

 

 

 

-0-0-0-